Lyra Chocolate

Lyra chocolate 0,00 Ft

Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (tovább „GDPR“).

I - Személyes adatok adatkezelője

Cég neve
Cím
Cégjegyzékszám
Adószám
(tovább „adatkezelő”)
Ez úton értesíti Önt összhangban az EU általános adatvédelmi rendeletével cikk 12 az Ön személyes adatai feldolgozásáról és jogairól.

II - Személyes adatfeldolgozás terjedelme

A személyes adatok feldolgozása kizárólag olyan mértékben történik, amint azt az érintett fél meghatározza az adatkezelőnek, szerződési és jogi viszony alapján vagy az adatkezelő gyűjti össze hatályban lévő törvények szerint összhangban az érvényes jogi előírásokkal vagy az adatkezelő törvényi kötelezettségéből kifolyólag.

III - Személyes adatok köre

- egyenes úton az érintett féltől regisztráció vagy vásárlás útján, e-shopon, telefonon, chaten, weboldalakról, kitöltött űrlap, közösségi oldal, névjegy által
- adatmegosztó
- nyilvános adatmegosztók, nyilvántartások pl. kereskedelmi nyilvántartás, magánvállalkozói nyilvántartás, ingatlan nyilvántartás, nyilvános telefonkönyv, egyéb

IV - Személyes adatok kategóriái, melyek feldolgozásra kerülnek

- cím és azonosítást szolgáló adatok, melyek hozzájárulnak az érintett fél egyértelmű és összetéveszthetetlen azonosításához (pl. keresztnév, vezetéknév, fokozat, születési szám, születési időpont, állandó lakhely cím, cégjegyzékszám, adószám), továbbá adatok, melyek az érintett féllel való kapcsolatfelvételt szolgálják (levelezési cím, telefonszám, fax szám, email cím és egyéb információk)
- tájékoztató jellegű adat (pl. banki összeköttetés)
- további adatok nélkülözhetetlenek a szerződés teljesítéséhez
- adatok, melyek feldolgozásra kerülnek az érintett fél beleegyezésével (fényképek feldolgozása, személyes adatok felhasználása személyes eljárás céljából)

V - Az érintett személy kategóriái

- adatkezelő vásárlója (csak azok, akik regisztrálva vannak az e-shopon)
- adatkezelő alkalmazottja
- szállító
- szolgáltatás kivitelezője
- más személy, aki jogi viszonyban áll az adatkezelővel
- állásra pályázó személy

VI - Személyes adatok kezelői

nagykereskedők
pénzügyi hivatalok
nyilvános hivatalok
feldolgozó
állami szervezetek jogi kötelezettségeik teljesítésénél jogszabályok által meghatározva
további adatkezelők (pl. személyes adatok külföldre való kiadása – EU tagállamok )

VII - Személyes adatok adatkezelésének célja

célok, amikre az érintett fél beleegyezését adja
szerződési viszony egyeztetése
szerződés végrehajtás
adatkezelő, érintett fél vagy más személy jogainak (pl. az adatkezelő adósságbehajtása)
archiválása megüresedett munkapozíciókra törvényből kifolyólag
adatkezelők jogi kötelezettségeinek betartása
az érintett fél érdekeinek védelme

VIII - Személyes adatok védelme és feldolgozásának módja

Személyes adatok védelmét és feldolgozását az adatkezelő irányítja. Feldolgozásra az adatkezelő üzemrészlegében, kirendeltségében vagy székhelyén kerül sor az adatkezelő alkalmazottjai vagy megbízott feldolgozó által. Feldolgozásra számítástechnikai eszközökkel kerül sor, ezen kívül ez történhet kézi feldolgozással jegyzék formájában betartva az összes biztonsági előírást védve ezzel az adatkezelőt és a személyes adatok jogszerű feldolgozását. Ebből a célból kifolyólag az adatkezelő technikai intézkedéseket fogadott el, melyek biztosítják a személyes adatok védelmét, hogy semmilyen körülmények között se lehessen jogtalan vagy véletlen hozzáférés a személyes adatokhoz, azok megváltoztatásához, eltávolításához vagy elvesztéséhez, illetve azok átviteléhez vagy jogtalan feldolgozásához, esetleg visszaéléséhez. Minden személy, akiknek hozzáférésük van a személyes adatokhoz, tiszteletben tartják az érintett fél magánéletének védelmét és kötelesek az érvényes jogszabályok szerint eljárni, melyek a személyes adatok védelmére vonatkoznak. Személyes adatok feldolgozásának időtartama

Összhangban a szerződésben feltüntetett határidőkkel a személyes adatok feldolgozásának időtartamánál az adatkezelő számításba veszi az időtartamra vonatkozó jogszabályokat nem sértve ezzel az érintett fél jogait és kötelezettségeit.

IX - Tájékoztatás

Az adatkezelő feldolgozza a személyes adatokat az érintett fél beleegyezésével, kivételt ez alól csak a törvény által előírt esetek képeznek, melyeknél nem igénylik az érintett fél beleegyezését. Összhangban a GDPR cikk 6 bekezdés 1 az adatkezelő feldolgozhatja az érintett fél adatait hozzájárulás nélkül, ha
- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez
- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé

X - Az érintett jogai

1) Összhangban a GDPR cikk 12 az adatkezelő tájékoztatja az érintett fél kérésére az érintettet jogairól és személyes adatai hozzáféréséről a következő adatokat megadva
- feldolgozás céljáról
- személyes adatok kategóriáiról
- adatkezelőkről, akiknek hozzáférésük van vagy lesz
- a tervezett időtartamról, mely alatt a személyes adatok tárolva lesznek
- az összes hozzáférhető személyes adatok forrásáról, ha nem az érintett féltől származnak, köteles megadni minden tényt, beleértve az automatizált döntéshozatal tényét és a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

2) Minden érintett, aki úgy tudja vagy tudni véli, hogy az adatkezelő feldolgozza az ő személyes adatait és ez nem törvényszerű vagy törvénybe ütköző módon történi:,
- magyarázatot követelhet az adatkezelőtől
- kérelmezheti az adatok eltörlését, helyesbítését, hozzáférését vagy kezelésének korlátozását
- az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.
- az érintettnek joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni amennyiben az adatkezelő nem tesz eleget az érintett kérésének.

Ez a nyilatkozat nyilvánosan elérhető az adatkezelő weboldalain.
Hol találtok meg minket
Lyra chocolate HRUSKA BROTHERS HUNGARY Kft.
Tátra utca 5/A al. 2.
1136 Budapest
Elérhetőségek
Lyra chocolate lyrachocolatehu@gmail.com
Lyra chocolate +421 907 299 817
Lyra chocolate @lyrachocolatehu
Lyra chocolate @lyra.chocolate
Üzleti feltételek
Adatvédelem
Nyitvatartás
Lyra chocolate Hétfő 07:00 - 18:00
Kedd 07:00 - 18:00
Szerda 07:00 - 18:00
Csütörtök 07:00 - 18:00
Péntek 07:00 - 18:00
Szombat zatvorené
Vasárnap zatvorené